Thai Nun Foundation under Queen's Patronage

สารบัญ dropdown


มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Thai Nun Foundation under Queen's Patronage

มุ่งพัฒนาสตรี ให้เป็นศรีสังคมไทย
ด้วยไตรสิกขา สัมมาปฏิบัติ
ชำระจิตให้ผ่องใส เทิดไท้องค์อุปถัมภ์
ดำรงพุทธศาสน์ไว้ ให้มั่นคงถาวร

สนับสนุน และส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนาอิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา
หากสตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ในการณ์นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมกิจการของคณะแม่ชีไทย ให้มีศักยภาพในด้านสถานะทางสังคม การศึกษา อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษา เพื่อเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ ทั้งวิชาการทางโลก และการพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาทั้งในและต่างประเทศ