Thai Nun Foundation under Queen's Patronage

สารบัญ dropdown

ประวัติมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ และประวัติแม่ชีไทย

สโลแกน

ร่วมพัฒนาจิต เสริมสิทธิ์สตรี มุ่งมั่นพัฒนา ตามแนวพระพุทธศาสนา

กลอน ๖

มุ่งพัฒนากุลสตรี
เพื่อเป็นศรีสังคมไทย
ชำระกายวาจาใจ
ตามหลักในไตรสิกขา
บำเพ็ญประโยชน์นานา
เทิดไท้ฟ้าองค์อุปถัมภ์
สอนหลักธรรมลำ้เลิศ
ผลประเสริฐมั่นคงนิรันดร์

สุภาษิตอันเป็นปณิธานของแม่ชี

อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา
หากสตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ ก็สามารถเป็นบัณฑิตได้ ในที่ทุกสถาน

วิสัยทัศน์

มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะดำเนินการ เพื่อส่งเสริมกิจการของคณะแม่ชีไทย ให้มีศักยภาพ ในด้านสถานะทางสังคม การศึกษาอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงเรียน วิทยาลัย และสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ ทั้งวิชาการทางโลก และการพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ

ความเป็นมาของแม่ชีไทย

ก่อน พ.ศ.๒๕๑๒ (ราว พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐)
แม่ชีตามวัดต่าง ๆ เริ่มมีการปรึกษาหารือกัน ในเรื่องพฤติกรรมของแม่ชี ที่ไม่ค่อยจะดีงามเช่น ไปนั่งขอเงินในสถานที่ต่าง ๆ เช่นที่งานนมัสการพระปฐมเจดีย์ งานพระพุทธบาทสระบุรี เป็นต้น ประพฤติปฏิบัติอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน เหตุเพราะไม่เคยได้พบปะสนทนาปรึกษากัน ต่างวัดต่างอยู่ จึงปฏิบัติไปต่าง ๆ กัน จึงมีหลายรูปแบบ


แม่ชีละม้าย บุตรเมฆ สำนักนารีสามัคคีธรรม อ.บ้างคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ผู้มีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้แม่ชีมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงได้ปรึกษากับแม่ชีและ พระเถระตามวัดต่าง ๆ เช่นที่สนามชีวัดสนามพราหมณ์ สำนักวัดถ้ำแกลบ จ. เพชรบุรี สำนักประชุมนารีวัดมหาธาตุ สำนักวัดเขาวัง จ. ราชบุรี สำนักชีสันติสุข จ. นครปฐม วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ สำนักชีวัดธาตุทอง สำนักชีวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

พระเถระมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
(จวน อุฏฐายี มหาเถระ) วัดมกุฏกษัตริยาราม

สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
(สมัย พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเดชพระคุณสมณศักดิ์ที่ พระเทพ กวี
เป็นเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ปัจจุบัน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส)

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร
และพระเถระ อีกส่วนหนึ่ง

แม่ชีสุมน อยู่ยอด
และแม่ชีผู้ใหญ่ส่วนหนึ่ง พร้อมแม่ชีบาลีศึกษารุ่นแรก ๑๑ ท่าน
โดยมีแม่ชีสุมน อยู่ยอด เป็นหัวหน้ากลุ่ม

ณ สนามหน้าห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๑๒
สรุปรวมความคิดเห็นแล้ว ให้จัดการประชุมแม่ชีทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางและระเบียบการต่าง ๆ เพื่อที่จะรวมกลุ่มแม่ชีและพัฒนาให้ดีขึ้น ได้นัดประชุมครั้งแรก วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (สมัยนั้น) วัดบวรวิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) วัดมกุฏกษัตริยาราม
ประธานฝ่ายฆราวาส น.อ. เมฆ อำไพจิตร อธิบดีกรมการศาสนา มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า ๕๐๐ ท่าน

สรุปผลการประชุม

 1. ได้จัดตั้งสมาคมแม่ชีไทยให้ชื่อว่า “สถาบันแม่ชีไทย”
 2. ร่างกฏระเบียบปฏิบัติของแม่ชีให้ชื่อว่า “ระเบียบปฏิบัติของสถาบันแม่ชีไทย”
 3. กำหนดให้แม่ชีต้องมีบัตรประจำตัว ชื่อว่า “สุทธิบรรณ”
 4. ทำวารสารเพื่อเผยแผ่กิจการของแม่ชีไทยชื่อว่า “แม่ชีสาร”
 5. รวมทุนก่อตั้งนิธิฯ เพื่อส่งเสริมกิจการของแม่ชี ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย"
 6. พัฒนาการศึกษาคณะแม่ชีไทยด้านการศึกษา ธรรมศึกษา บาลีศึกษา  อภิธรรม  อุดมศึกษา  และการฝีมืออาชีพเสริมฯ

ท้าวอินทรสุริยาสรรพาหาร

แม่ชีทองใบ บริสุทธิ์ (ประธานสถาบันแม่ชีไทย) ได้เชิญท้าวอินทรสุริยาสรรพาหาร มาและแนะนำให้แม่ชีไทยได้รู้จักท่าน

ท่านได้ช่วยเหลือแม่ชีไทย จึงขออนุญาตนำรูปท่านมาลงปกตราสารมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในเล่มประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๖ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ หน้า ๓๕ ถึง ๓๗คณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย

 1. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน ๒๕ ท่าน
 2. อนุกรรมการ เป็นกรรมการช่วยในภารกิจทั่วไป หรือกรรมการช่วยเฉพาะกิจ

แผนผังคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒๕๑๒ - ๒๕๖๐ วาระประธานสถาบันแม่ชีไทยดำรงตำแหน่ง สมัยละ ๔ ปี

๑. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒ สมัย

๒.แม่ชีละม้าย บุตรเมฆ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย
๒.แม่ชีละม้าย บุตรเมฆ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๓.แม่ชีบุญเลี้ยง แออ่วม
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒ ปี

๔.แม่ชีจำลองลักษณ์ คงสาหร่าย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๔.แม่ชีจำลองลักษณ์ คงสาหร่าย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๕.แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๖.แม่ชีทองใบ บริสุทธิ์
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒ สมัย

๗.แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๕ สมัย

๘.แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย สมัยปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

แม่ชีวรี ชื้อทัศนประสิทธิ์
เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย หลายสมัย
(ตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย)


หน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย

 1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาและปกครองคณะแม่ชีไทย
 2. ออกกฏระเบียบการพัฒนา การปกครองคณะแม่ชีไทย ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ
 3. บังคับใช้กฏระเบียบ ดูแลความประพฤติของคณะแม่ชีและแม่ชีทั่วไป
 4. เป็นคณะกรรมการสนองงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
 5. ค้นคว้าหาข้อมูลแม่ชีไทย บันทึกความเป็นมา คัดกรองเพื่อเป็นประวัติแม่ชีไทย
 6. ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี

สมาชิกสถาบันแม่ชีไทย

 1. สำนักแม่ชีของวัด
 2. สำนักแม่ชีที่อยู่นอกวัดและตั้งขึ้นเองเฉพาะแม่ชี

สำนักงานสถาบันแม่ชีไทยฯ


ภาพหมู่ที่สนามหน้าตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.๒๕๑๔

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

สำนักงานสถาบันแม่ชีไทยฯ เดิมอยู่ที่สำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ (ในสมัยนั้น) ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กทม.(แต่เริ่มแรก สมัยหลวงพ่อสมเด็จพระญาณสังวรฯ) ประตูสำนักงานมูลนิธิฯ และทีทำการสถาบันแม่ชีไทย ที่วัดบวรฯ เป็นห้องทำงานอยู่ชั้น ๑ ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย


สำนักงานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แห่งใหม่

สำนักงานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แห่งใหม่

อยู่ที่อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) เลขที่ ๑๙ ซ.รามอินทรา ๑๔ แยก ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทร.๐๒-๐๐๙-๒๒๐๙

ซึ่งอาคารสมเด็จพระญาณวโรดมมีทั้งหมด ๓ ชั้น ประกอบด้วย
 • ชั้นที่ ๑ เป็นห้องรับรอง และห้องประชุมเล็ก
 • ชั้นที่ ๒ เป็นสำนักงานมูลนิธิสถาบันไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
 • ชั้นที่ ๓ เป็นสำนักงานสถาบันแม่ชีไทยฯ

การจดทะเบียนมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ

จดทะเบียนมูลนิธิฯ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย” มีคณะกรรมการ ๙-๓๐ท่าน มีทั้งแม่ชีและฆราวาส เลือกจากผู้ที่ก่อตั้งทุนนิธิฯ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคือผู้ก่อตั้งนิธิฯ ลงทะเบียนไว้

พ.ศ.๒๕๒๐

ทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๐

พ.ศ.๒๕๒๘

จดทะเบียนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่จดทะเบียนล่าช้าเพราะมีเหตุขัดข้องทางฝ่ายบุคคล


กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ๒๕๑๕ - ๒๕๕๘

 1. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ท่านแรก)
 2. แม่ชีบุญเลี้ยง แออ่วม สำนักสงบจิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 3. แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 4. แม่ชีช้อย มณีขาว สำนักชีสงบจิตต์ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

แม่ชีอรุณ เพชรอุไร เป็นเลขานุการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ หลายสมัย  สมัยปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒


คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี
กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ๒๕๑๒ - ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง วาระละ ๔ ปี

๑. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ๒ สมัย

๒.แม่ชีบุญเลี้ยง แออ่วม
​กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ๒ ปี

๓. แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ ๖ สมัย

๔.แม่ชีช้อย มณีขาว
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ๑ สมัย
สมัยปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ๒๕๕๙-๒๕๖๒
รวม ๒ สมัย


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมแนวคิด แนวปฏิบัติ ของแม่ชีไทย ให้เป็นไปสู่แนวปฏิบัติตามาพุทธพจน์ พุทธภาษิต เป็น แนวเดียวกัน และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระผู้ปกครองแผ่นดิน โดยทศพิธราชธรรม
 2. เพื่อสงเคราะห์แม่ชีไทย และผู้ควรสงเคราะห์อื่นตามมติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
 3. เพื่อส่งเสริมฐานะของแม่ชีไทย ให้ได้รับการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ขัดต่อภาวะแม่ชี
 4. เพื่อตั้งโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นเพื่อสอนนักเรียน นักศึกษา และแม่ชี ให้ได้รับความรู้ ความสามารถทางด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา สามัญศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และวิชาอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อภาวะแม่ชี
 5. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อ สาธารณประโยชน์

หน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ

 1. บริหารจัดการการเงิน และทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และร่วมกันรับผิดชอบ
 2. ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
 3. ทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
 4. จัดทำระเบียบการ การก่อตั้งสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ และบังคับใช้ระเบียบการ
 5. เป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย ในการปกครองคณะแม่ชีไทย
 6. ดูแลการดำเนินการในสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ
.


สำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ

มีผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ จึงได้ตั้งเป็นสำนักเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการของมูลนิธิฯ เป็นที่ปฏิบัติธรรมและพักอาศัยของแม่ชีและสตรีผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้
 1. ​ สำนักพรหมจารินีสันติอัมพวัน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
  ติดต่อ แม่ชีทองอยู่ (เพ็ญ) พรพันธ์บุญปลูก โทร. (๐๙๑) ๐๙๒-๒๒๗๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)
 2. สำนักสันตินิวาส (หน้าวัดไกลกังวล) อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ติดต่อ แม่ชีวิลาสินี โพธิ์นา โทร. (๐๘๖) ๘๑๓-๕๒๐๒ (อบรมธรรมะ)
 3. สำนักสันติมาคม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  ติดต่อ แม่ชีกรุณา โพธิ์รักษา โทร.(๐๓๗) ๔๐๓-๔๐๑ (๐๘๑) ๘๗๔-๙๔๔๕ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
 4. สำนักรัตนไพบูลย์ ถนนรามอินทรา กม. ๔ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
  ติดต่อ แม่ชีพวงทอง มีสวัสดิ์ (๐๙๐) ๒๓๕-๕๒๙๒(อบรมธรรมะ)
 5. สำนักแม่ชีไทยปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  ติดต่อ แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย โทร. (๐๓๒)๒๘๑-๐๕๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา (ศึกษาสงเคราะห์)
 6. สำนักแม่ชีไทยส่วนภูมิภาค บ้านอู่ตะเภา ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
  ติดต่อ แม่ชีพวัง วงศ์จันทร์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ( อบรม ธรรมะ)
 7. สำนักสันตินันทวัน (วัดป่าหนองบัว) ต. หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
  ติดต่อ แม่ชีโอภาสินี สอนธิราช (๐๘๔) ๖๒๓-๙๖๘๗, แม่ชีสรัญญา มั่นประกอบ (๐๘๒) ๑๗๑-๖๖๖๙ (ศูนย์เรียนอภิธรรม ศูนย์อบรมธรรมะ)
 8. สำนักแม่ชีไทยธารทิพย์คีรีวัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
  ติดต่อ แม่ชีจันทร์ โปร่งผดุง (๐๘๐) ๖๘๘-๕๒๙๖ (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)
 9. สำนักเนกขัมจาริณี (หลังเขาหลวง) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  ติดต่อ แม่ชีวิไลพร โทร. (๐๙๕)๗๗๙- ๑๑๑๓ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
 10. สำนักสันติวิริยะ ต. น้ำเป็น หมู่ 1 อ.เขาชะเมา (แกลง) จ.ระยอง
  ติดต่อ แม่ชีดาวฟ้า โพธิ์ปัญญา โทร. (๐๖๒) ๔๑๖-๔๔๕๑ (๐๘๗) ๓๔๑-๕๙๕๖ (อบรมธรรมะ)
 11. สำนักปฏิบัติธรรมสถิต ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  ติดต่อ แม่ชีดุษฏี ชิดใจ โทร. (๐๙๕)๖๒๕-๔๕๙๕ (อบรมธรรมะ)
 12. สำนักชีธรรมสถานแม่ชีไทยสวนป่าภูกระแต ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
  ติดต่อ แม่ชีบุญฮู้ พรมเทพ (๐๘๑)๐๗๑- ๗๕๑๓ แม่ชีตาลอ่อน อ่อนอำพันธ์ (๐๘๖) ๒๓๐-๕๖๙๙ แม่ชีสมหมาย คำสุรีย์ (๐๘๖)๐๖๖-๑๙๕๐(ธรรมสถานที่พักใจใกล้ธรรมชาติ อบรมธรรมะ)
 13. สำนักสุพรหมยานเถรานุสรณ์ บ้านแม่อาว ต. นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน
  ติดต่อ แม่ชีอรุณ เพชรอุไร แม่ชีมะลิ ดีจริง โทร. (๐๘๕)๔๘๓-๑๘๖๙ (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)
 14. สำนักสวนวนาสันติ ต. หนองจอก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี
  ติดต่อ แม่ชีกิมล้อ นามสวัสดิ์ แม่ชีจำเนียร แสงหล่อ โทร. (๐๓๒)๔๕๒-๔๖๔ (ที่ปฏิบัติธรรม)
 15. สำนักธรรมะเมตตา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
  ติดต่อ แม่ชีบุญเรือง บุญปัญญา แม่ชีสุแก่นธรรม คำยอง โทร. (๐๘๙)๑๖๗-๒๕๗๕ (อบรมธรรมะและกศน.)
 16. สำนักสร้อยพลอยสันตจิต หมู่ 7 ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
  ติดต่อ สอบถาม โทร.(๐๘๑)๙๒๘-๔๗๕๗ (ที่ปฏิบัติธรรม)
 17. สำนักแม่ชีไทย ๓๕/๑ หมู่ ๔ ถนนบางกระดี่ ซอยเพชรวิฑูณย์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
  ติดต่อ แม่ชีโธรติ ศรีปภาวสุ โทร. (๐๒) ๘๖๙- ๔๘๘๑ (๐๘๕)๔๘๐-๐๘๑๙๙ (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
 18. สำนักแม่ชีดำรงค์อารยะธรรม (ถ้ำเขาหิน) ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี
  ติดต่อ แม่ชีธัญวดี บุญกระเตื้อง โทร. (๐๘๔) ๔๖๒-๔๓๑๑๗๕๗๐(๐๖๑)๖๔๑-๖๖๕๐ (ศูนย์อบรมธรรมมะ)
 19. สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ติดต่อ แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ โทร. (๐๘๙) ๕๐๒-๐๔๙๕ แม่ชีอรุณ แก้วศรีงาม โทร. (๐๘๗) ๐๒๔-๔๙๔๖ (ศูนย์อบรมธรรมะ คืนคนดีสู่สังคม)
 20. สำนักแม่ชีไทยปฏิบัติธรรม มงคลสุรนารี
  ติดต่อ แม่ชียุพิน ดวงจันทร์ (๐๘๑)๗๐๒-๒๐๗๖ แม่ชีปราณี แจ้งบุญ (๐๘๗) ๐๔๓-๐๔๑๗ ที่ตั้งโครงการวิทยาลัยแม่ชี ( มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร. (๐๔๔)๒๔๙-๕๐๕ แม่ชีศรีสลับ อุปมัย (๐๘๑)๑๙๔-๑๘๓๕,(๐๘๗)๘๖๒-๕๑๕๑ แม่ชีดวงพร คำหอมกุล (๐๘๑) ๒๖๕-๙๓๒๑
 21. สำนักแม่ชีไทยบ้านปูแกง (ตรงข้ามวัดปูแกง) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
  ติดต่อ แม่ชีแก้ว อินทรีย์ (๐๘๕)๐๒๙-๑๒๒๖ แม่ชีนวล (๐๘๕) ๐๒๙-๒๔๔๐ (โพธิสถานธรรมที่พักใจและฝึกอาชีพ)
 22. สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
  ติดต่อ แม่ชีระเบียบ มาลี โทร. (๐๘๑) ๘๕๗-๕๘๙๗ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
 23. สำนักแม่ชีไทยพัฒนา บ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  ติดต่อ แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ (๘๙) ๐๑๗-๒๙๙๓ แม่ชีคำพลอย โชติรัมย์ (๐๘๙) -๕๒๓-๑๘๑๗ (ศูนย์อบรม)
 24. สำนักแม่ชีไทยพุทธมงคลนิมิต วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  ติดต่อ แม่ชีอำไพ เขียวทอง (๐๕๖) ๕๕๖-๖๑๓, (๐๕๖) ๒๒๗-๐๘๑ (ที่ปฏิบัติธรรม)
 25. สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านไผ่แถว ๗/๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ติดต่อ แม่ชีดารณี จันทราวุฒิ โทร. (๐๙๓)๕๕๑-๕๙๕๕ (สถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม)
 26. สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิต วิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  ติดต่อ แม่ชีบุญศรี วงษ์ปาน โทร. (๐๘๕) ๙๑๔-๘๓๔๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)
 27. สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สาขาปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  ติดต่อ แม่ชีดารณี จันทราวุฒิ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม ฯลฯ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดให้พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม-หอประชุมอเนกประสงค์ และอาคารอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ สถานที่ก่อสร้างมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นการวางศิลาฤกษ์แล้วได้ดูแปลนจำลองวิทยาลัย และได้ฝากฝังเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้ช่วยดูแลสนับสนุนมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยต่อไปด้วย พระเดชพระคุณพระญาณวโรดมเป็นผู้มีความเมตตาต่อวิทยาลัยของแม่ชีเป็นอันมาก

สมณศักดิ์สูงขึ้นของท่านตามลำดับ คือ
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีวิสุทธิญาณ”
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชสุมนต์มุนี”
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพกวี”
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมรัชมุนี”
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองหิรัญบัฏ ที่ “พระญาณวโรดม”
พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ “สมเด็จพระญาณวโรดม”

หลวงพ่อสมเด็จฯ ได้เขียนเรื่องราวที่ ท่านได้อนุเคราะห์แม่ชีหลายๆ เรื่อง เช่นเรื่องบาลีศึกษาของแม่ชี อุบาสก และอุบาสิกาฯ
โครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ ที่ทำในส่วนกลางของสำนักงานมูลนิธิฯ และทำในพื้นที่ต่าง ๆ คือสำนักแม่ชีของมูลนิธิฯ
 • โครงการสอนเด็กนอกระบบ (เด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบ)
 • โครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพ
 • โครงการส่งวิทยากรไปอบรมวิชาชีพและวิชาต่างๆ
 • โครงการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ
 • โครงการอบรมค่ายจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
 • โครงการอบรมเยาวชน
 • โครงการจัดตั้งสถานศึกษา (โรงเรียน วิทยาลัย)
 • โครงการต่างๆ ในอนาคต